การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้ํางถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกํารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายกรณีปกติ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ความแจ้งแล้วนั้น

รายละเอียด1                         รายละเอียด2                       รายละเอียด3