การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา SECPATHUM MODEL
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
ของสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี