ดร.หฤทัย บุญประดับ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
   
 

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
   
 

นางสาวดำหริ จันทชูโต

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี