แผนป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี