รายงานผลการดำเนินการ
 
1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report  2565 | 2564 | 2563 | 2562
 
2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2565 | 2564 | 2563
 
3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2565 | 2564 | 2563
 
4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 
      4.1 รายงานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      4.2 รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา สพม.ปทุมธานี ปี 2564https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      4.3 รายงานการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายไตรมาส https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      4.4 รายงานโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams https://drive.google.com/file/d/17eTufYwE2z-gXuQffTFbqP1luveDqIWu/view?usp=sharing
      4.5 รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
      4.6 รายงานผลการสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2564 | 2563
      4.7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2566 | 2565 | 2563
 
5. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2562
 
6. ข้อสังเกตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report 2564