แผนพัฒนาการศึกษา                                
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี