1. แบบสืบข้อเท็จจริง .pdf | .doc
            2. แบบรายงานสืบข้อเท็จจริง .pdf | .doc
            3. แบบบันทึกข้อความสืบสวนข้อเท็จจริง .pdf | .doc
            4. แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน .pdf | .doc
            5. แบบ สว.1 .pdf | .doc
            6. แบบ สว.2 .pdf | .doc
            7. แบบ สว.3 .pdf | .doc
            8. แบบ สว.4 .pdf | .doc
            9. แบบ สว.5 .pdf | .doc
            10. แบบ สว.6 .pdf | .doc
            11. แบบ คำสั่งลงโทษ .pdf | .doc
 
            1. แบบคำร้อง กรุงไทย .doc
            2. แบบคำร้อง ธอส(โครงการบ้าน ธอส.-กบข.) .doc
            3. แบบคำร้อง ธอส(สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) .doc
            4. แบบคำร้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี .doc
             
            1. คู่มือแนวปฏิบัติการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 .pdf | .doc
 
 
            1. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก G-Suite Link
            2. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก Microsoft Teams Link
            3. แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนบุคคลเพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศภายใน สพม.4 .pdf
            4. ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
เพื่อขอรับความเห็นชอบโครงการต่อคณะกรรมการ ICT กระทรวงศึกษาธิการ
Google Drive
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสวัสดิการ
            1. สำหรับติดใบเสร็จ .pdf 
            2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                                    แบบ 7131 .pdf 
            3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
               แบบ 7223 .pdf 
            4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 .pdf
            5. เอกสารประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน .pdf
 
งานพัสดุ
            1. แบบ ทบ.2 .pdf 
            2. แบบ ทบ.3 .pdf 
            3. แบบ ทร.11 .pdf 
            4. แบบ ทร.04 .pdf      
 
งานบัญชี/การเงิน
            1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 .pdf | .doc
            2. แบบ กบข.อพ001/2559 .pdf
            3. ใบมอบฉันทะ .pdf 
            4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111  .doc
            5. ใบสำคัญรับเงิน  .doc
            6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร  .doc
            7. ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน .pdf 
           
งานบำเหน็จ บำนาญ
            1. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด                         บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1) .pdf 
            2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด .pdf 
            3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้าง                       ประจำ .pdf 
 
ข้าราชการ/บำนาญเสียชีวิต
            1. เอกสารที่ต้องยื่นข้าราชการและบำนาญเสียชีวิต .pdf 
            2. (ป.ค.14) .pdf 
            3. แบบขอรับเงินจากกองทุน
               (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) .pdf 
            4. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
               ถึงแก่ความตาย .pdf 
            5. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่
               ความตาย .pdf