เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ