ประกาศและแบบประเมิน การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2565 ประกาศและแบบประเมิน การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2565

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล

แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

แบบยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมิน