นางไปรผดา โปติบุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
 

  

 
 

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
     
 

นางสาวดำหริ จันทชูโต

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี