นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
   
 

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 
   
 

นางสาวดำหริ จันทชูโต

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี