แผนการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report  2565 |2564 | 2563 | 2562

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 

      2.1 รายงานการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      2.2 รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา สพม.ปทุมธานี ปี 2564https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      2.3 รายงานการติดตามความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายไตรมาส https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing 
      2.4 รายงานโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams https://drive.google.com/file/d/17eTufYwE2z-gXuQffTFbqP1luveDqIWu/view?usp=sharing
      2.5 รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
      2.6 รายงานผลการสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 | 2563
        2.7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing

3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  2563

4. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  2562

5. ข้อสังเกตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2564