แผนพัฒนาการศึกษา                                
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
 

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี