ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ