​​

 

 

 

 นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์(ภายใน) : 02-5933530 ต่อ 408
โทรศัพท์ : 065-9969164
Email : atomicyui@gmail.com
Line ID : 

 

 
 

นายรัฐพล รินทะไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-1802348
E-mail : r.ratthapon@kkumail.com

 
 
 
ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

 

 

   
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing

2. แผนการปฏิบัติงาน ปี 2565https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. กรอบคุณธรรม ปี 2565 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
5. แนวทางการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing