​

 

 

 

 นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 086-0488443
Email : jeerapa.pr@ssps4.go.th  
 

 

 

นางสาววันเพ็ญ แตงงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083-9188945
Email : ict@ssps4.go.th

 
 
 
 

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

https://sites.google.com/ssps4.go.th/ssps4-ict   https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/