​​

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์
นักวิชาการเงินและสินทรัพย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 082-5445922
Email : veepon@hotmail.com

 

นายจิรกิตติ์ ตันติวงศ์กานต์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 094-8258293
Email : cri_999@hotmail.com

 

 

นางสาววรินทร สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 099-1926978
Email : warintorn894@gmail.com

 

           นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 061-5989953
Email : sdarat_ikt@hotmail.com

 

 นางสาวเนตรนภา สวากัลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 085-4150967
Email : h20-naza@hotmail.com


นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 096-9169519
Email : kansinee10032561@gmail.com 

นางสาวกันยารัตน์ มูลทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-7784936
Email : fakram542@gmail.com

 
 
 

 นางสาวณัฐภัชศร  อามิตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 063-0892993
Email : Natphachsornbay@gmail.com