​​

 

 

 

 นางสาวแก้วตา ไพรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 089-1728044
Email : Keawta2@hotmail.com
                                                                นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 081-8676924
Email : Parch_rt@hotmail.com

                                                      

นางสาวทราย ปรานสุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-9296642
Email : sinesy77@gmail.com

นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-3939736
Email : -

นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 089-8974995
Email : -

 

นายวัฒนา เจือจำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083-8113334
Email : -

นางสาวขวัญใจ พูนสะผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 085-9922858
Email : Kwanjai-Phoonsapol@hotmail.com

 
 

นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 092-5060244
Email : ning_300636@hotmail.com